RSS Feed

Tietoa sosionomikoulutuksesta

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK). Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Koulutuksen laajuus on 210 op ja se kestää 3 ½ vuotta.

Arvoperusta: Sosiaalialan koulutuksen arvoperusta perustuu ihmisoikeuksiin ja niiden kunnioittamiseen. Lisäksi nojaudumme kansainvälisen sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen IFSW:n eettisiin ohjeisiin ja periaatteisiin kaikkien ihmisten ihmisarvosta, osallisuuden edistämisestä, itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta sekä ihmisen kokonaisvaltaisuuden huomioonottamisesta
Sosionomi (AMK) -tutkinnon tuottama osaaminen rakentuu valtakunnallisesti määriteltyjen kompetenssien antamalle perustalle ja niille perustuvat yleiset osaamistavoitteet löytyvät liitteestä 1. Kokonaisuudessaan osaaminen rakentuu teoriaopintojen, työelämäyhteistyön ja käytännön harjoittelun muodostamasta kokonaisuudesta.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon tietoperusta on monitieteinen ja se antaa laaja-alaiset ja käytännölliset perustiedot ja –taidot sekä niiden teoreettiset perusteet sosiaalialan asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Sosionomit työskentelevät moninaisissa kasvatuksen ja sosiaalityön tehtävissä. Vastavalmistuneiden yleisimmät nimikkeet ovat vastaava ohjaaja lastensuojelussa, lastentarhanopettaja, sosiaaliohjaaja sosiaalityössä, asumispalvelun/yksikön vastaava ohjaaja, ohjaaja (mm. kehitysvammatyö, perhetyö)

Sosiaalialalla työtä tehdään ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kun maailma monimutkaistuu ja yhteiskunta muuttuu, sosionomi toimii sosiaalisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakaskeskeistä. Alan työntekijänä sinulta edellytetään reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhön. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä verkostotyö ovat keskeisiä osaamisen alueita, joita tarvitset sosionomina. Yhä monikulttuurisempi yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

Sosionomin ammatillinen osaaminen koostuu valtakunnallisesti määritellyistä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamisista:

  • sosiaalialan eettinen osaaminen
  • asiakastyöosaaminen
  • sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
  • kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
  • tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
  • johtamisosaaminen.