RSS Feed

Yleiset ohjeet – koskevat kaikkia harjoitteluita

OHJATUN HARJOITTELUN YLEISET OHJEET SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMASSA

1. Harjoitteluviikon pituus. 1 viikko on 40 tuntia, josta 35 tuntia on harjoittelua työyksikössä ja 5 tuntia itsenäistä työskentelyä oppimistehtävien suorittamista varten. Lounastauot ja muut työaikaan liittyvät asiat tehdään harjoittelupaikan käytäntöjen mukaisesti. Tuntimäärää voi kerryttää opiskelijan ja työyhteisön sopimalla tavalla.

2. Poissaolot. Juhlapyhien, sairastumisen tms. harjoittelun tuntimäärää vähentävien asioiden suhteen toimitaan työyksikön normaalin käytännön mukaisesti ja opiskelijan harjoittelun tavoitteet huomioiden. Mikäli tuntimäärän vajaus on yli 10 % harjoittelujakson kokonaispituudesta, niin sovitaan ohjaavan opettajan kanssa täydentävistä suorituksista. Poissaoloista on tehtävä ilmoitus ja esitettävä todistus harjoittelupaikan käytäntöjen mukaisesti.

3. Työvuoroista. Opiskelija laatii työvuoronsa pääsääntöisesti hänelle nimetyn ohjaajan työvuorojen mukaisesti, huomioiden kuitenkin tavoitteensa. Opiskelija perehtyy työhön harjoittelupaikassaan osallistuen kaikkiin siellä toteutettaviin työvuoroihin kuitenkin siten, että viikonloppu- ja yövuoroista neuvotellaan harjoittelupaikkakohtaisesti.

4. Matkat, ruokailu ja vaatetus. Opiskelija vastaa itse matka- ja ruokailukustannuksista, oppilaitos kustantaa harjoittelun ohjauksen. Opiskelija varmistaa harjoittelupaikan käytännöt mm. pukeutumisesta ja neuvottelee tarvittaessa suojavaatetuksesta. Oppilaitos ei korvaa suojavaatetuksesta tms. aiheutuvia kustannuksia

5. Ohjauksesta. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle ohjaajan/ ohjaajia, joilla yhdellä tulisi olla pääsääntöisesti sosiaalialan korkeakoulu- tai opistotasoinen koulutus. Oppilaitos nimeää opiskelijalle ohjaavan opettajan. Tampereen lähialueilla ohjaava opettaja tulee käymään harjoittelupaikassa yhden kerran jakson aikana. Muihin ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

6. Oppimissuunnitelma. Opiskelijan laatii harjoittelun alussa oppimissuunnitelman. Opiskelija keskustelee ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa oppimissuunnitelman sisällöstä (ohjeistus Tabulassa). Jakson lopussa opiskelija ja ohjaaja käyvät palaute ja arviointikeskustelun.

7. Oppimistehtävät. Oppimistehtävät määritellään erikseen jokaista harjoittelujaksoa varten.

8. Vakuutus. Ammattikorkeakoulu vastaa opiskelijan tapaturmavakuutuksesta, jos harjoittelu on palkatonta. Palkallisen harjoittelun aikana opiskelija on työsuhteessa harjoittelupaikkaan, jolloin häntä koskevat normaalit työsuhteeseen liittyvät ehdot ja hän tekee harjoittelupaikan kanssa työsopimuksen.
Vastuukysymysten osalta yrityksen/yhteisön, opiskelijan ja TAMKin välisessä harjoittelusopimuksessa edellytetään, että ilman työsuhdetta tehtävään harjoitteluun sovelletaan vahinkovastuun osalta työsuhdetta koskevia säännöksiä.
Ulkomailla tapahtuvan harjoittelun ajaksi opiskelijan on otettava matkustajavakuutus, joka kattaa vapaa-ajan. TAMKin vakuutus kattaa vain opiskelijalle itselleen sattuvat tapaturmat (ei vastuuvakuutus) työssä tai työmatkalla. (https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/vakuutusturva)

9. Opiskelija on ehdottoman SALASSAPITOVELVOLLINEN HARJOITTELUPAIKKANSA ASIAKASSUHTEISTA ja liiketoiminnasta. Suojaa myös oma yksityisyytesi ja huomioi erityisesti sosiaalinen media.

10. Rikostaustaote. Harjoittelupaikan vastuulla on tarkistaa rikostaustaote opiskelijalta lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaa työssäoppimista varten. Rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen. Henkilö ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa tai oppilaitosta tilaamaan otetta. Ote on tarkoitettu ainoastaan työnantajan nähtäväksi.
11. Tutkinnon laaja-alaisuus. Sosionomi (AMK) tutkinto on laaja-alainen eikä kaikkia harjoitteluja voi suorittaa saman asiakasryhmän kanssa